Regulamin VII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

REGULAMIN OGÓLNY I HARMONOGRAM IMPREZY POD NAZWĄ:

 

VII PARAFIADA ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

O PUCHAR PRYMASA POLSKI

I PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

 

I.                   Cele zawodów :

-            propagowanie działalności parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w zakresie sportu, wiedzy i działalności artystycznej

-            wyłonienie najaktywniejszej parafii.

II.                Miejsce i termin imprezy:

-            Inowrocław: obiekty OSiR, Teatr Miejski przy Placu Klasztornym 2, Teatr Letni ul. Świętokrzyska 107, Muszla Koncertowa w Parku Solankowym, Gimnazjum nr 3. Biuro zawodów będzie mieścić się w Hali Widowiskowo- Sportowej, w pokoju 221a, al. Niepodległości 4. Czynne będzie w godzinach trwania Parafiady, tel. (052)3555355

-            2- 3 maja 2011 r.

III.             Organizatorzy imprezy:

-            Miasto Inowrocław

-            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

-            Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

-            Kujawskie Centrum Kultury

-            Diecezjalny Duszpasterz Sportu.

IV.            Honorowy patronat nad imprezą objęli:

-            Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk,

-            Ryszard Brejza- Prezydent Miasta Inowrocławia.

V.               Program imprezy:

2 maja 2011r

8.00- 9.15 – osobista weryfikacja zawodników, startujących w konkurencjach

            sportowych na terenie Teatru Letniego, ul. Świętokrzyska 107. Osoby,

            które nie stawią się do weryfikacji, nie będą dopuszczone do

            konkurencji.

9.30 –   modlitwa dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II w Teatrze Letnim

             przy ul. Świętokrzyskiej 107, uroczyste otwarcie VII Parafiady

             Archidiecezji Gnieźnieńskiej

10.00 – odprawa techniczna, przejście na miejsca rozgrywania konkurencji

             sportowych i artystycznych

16.00 – zakończenie rozgrywek eliminacyjnych pierwszego dnia zawodów; 

16.15 - udanie się na posiłek- obiadokolację do miejsc noclegowych w 

             inowrocławskich parafiach

 

 

3 maja 2011r

 

8.00 – śniadanie w parafiach dla przyjezdnych uczestników Parafiady

9.00- 10.15 – poranna, uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Plebanka 10 ,

10.15- 11.00 –  osobista weryfikacja zawodników, startujących w konkurencjach

            sportowych przy Gimnazjum Katolickim, ul. Plebanka 18, po jej zakończeniu przejście na miejsce rozgrywania konkurencji sportowych i wiedzowych.

           Osoby, które nie stawią się do weryfikacji, nie będą dopuszczone do

            konkurencji.

12.00-14.00 – posiłek

16.00uroczyste zakończenie Parafiady, koncert laureatów i wręczenie nagród zwycięzcom w Muszli Koncertowej w Parku Solankowym, dokonane przez Prymasa Polski oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia

 

VI.            Warunki uczestnictwa w imprezie:

1.    W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane do protokołu zawodów.

2.    Zespoły parafialne startujące w zawodach sportowych i wiedzowych mogą składać się tylko i wyłącznie z osób zamieszkujących na terenie danej parafii. W konkursie muzycznym mogą brać udział osoby aktywnie uczestniczące w życiu danej parafii.

3.    Organizatorzy zobowiązują parafie do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów dla swych reprezentacji i zespołów w czasie trwania zawodów, jak również w miejscach noclegowych.

4.    Organizatorzy zobowiązują parafie do posiadania przez wszystkich startujących w Parafiadzie zawodników dokumentów tożsamości z datą urodzenia i aktualnym miejscem zamieszkania, które będą sprawdzane przez sędziów poszczególnych zawodów

5.    Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową parafii.

6.    Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań uczestników odpowiadają sami sprawcy.

7.    Każda z konkurencji parafiadowych posiada osobny,  szczegółowy regulamin znajdujący się w załącznikach regulaminu ogólnego (załącznik 1 – sport, załącznik 2 – piosenka, załącznik 3 – wiedza)

8.    Każdy z uczestników zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem zawodów, który dostępny jest w parafiach, a także na stronie internetowej: www. parafiada-inowroclaw.pl

 

VII.         Punktacja

Zawody będą przebiegać  w trzech kategoriach:

Sport:

Zwycięzcy kategorii indywidualnych otrzymają do klasyfikacji generalnej parafii: za I miejsce- 12 punktów, za II miejsce – 10 punktów, za III miejsce – 8 punktów . Każde następne miejsce będzie punktowane o 1 punkt mniej aż do miejsca 10, za które zawodnik otrzyma 1 punkt. W konkurencjach zespołowych: I miejsce- 30 punktów, II- 25; III- 20; IV- 15; V- 10; VI- 5; VII- 4; VIII- 3; IX- 2; X- 1.

 

Piosenka:

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają do klasyfikacji generalnej parafii: za I miejsce- 30 punktów, II- 25; III- 20. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia specjalne, za które wykonawcy otrzymają 15 punktów. Pozostałe zespoły, które nie otrzymały punktów w powyższych przypadkach uzyskają po 5 punktów za udział w konkursie.

Wiedza:

Zwycięzcy otrzymują: I miejsce- 30 punktów, II- 25; III- 20; IV- 15; V- 10; VI- 5; VII- 4; VIII- 3; IX- 2; X- 1.

 

Wyniki drużynowe będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych parafii.

 

VIII.      Nagrody:

Reprezentacje zwycięskich parafii (zdobywcy miejsc od I do III) otrzymają

puchary i nagrody rzeczowe, (zdobywcy miejsc od IV do VI) puchary, wszystkie parafie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Również zwycięzcy poszczególnych konkurencji za miejsca od I do III

otrzymają statuetki i dyplomy za udział.

 

IX.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia zawodów.

X.               Dodatkowe informacje:

Organizatorzy zapewniają transport i przewodników do punktów

  rozgrywania konkurencji.

-   szczególną uwagę należy zwrócić na godne uczestnictwo poszczególnych

  reprezentacji parafialnych w modlitwie dziękczynnej dnia 2 maja oraz we  

  Mszy św. 3 maja 

-   proszę zwrócić uwagę na kulturalne zachowanie i zasadę fairplay,

  za użycie wulgaryzmów zawodnicy będą ponosić kary do dyskwalifikacji 

  włącznie!!!

-   Autokary przywożące uczestników imprezy podjeżdżają na parking przed

  Urzędem Miasta Inowrocławia, a następnie udają się na miejsca parkingowe  

  przy Hali Widowiskowo- Sportowej przy al. Niepodległości 4 

 

Załącznik 1

 

Regulamin Zawodów Sportowych organizowanych w ramach

VII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar Prymasa Polski

 i Prezydenta Miasta Inowrocławia

 

 

I.                   Cel zawodów :

-            propagowanie sportu masowego związanego z działalnością parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej,

II.                Miejsce i termin imprezy:

               a)obiekty OSiR w Inowrocławiu:

1.     Hala Widowiskowa – Sportowa, ul. Niepodległości 4

2.     Stadion Miejski nr 2, ul. Orłowska 48

3.     Stadion Miejski nr 3, ul. Rakowicza 93 (Mątwy)

4.     Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11

5.     Tereny Basenu Odkrytego, ul Świętokrzyska 107

 b) biuro zawodów będzie mieścić się w hali Widowiskowo-

     Sportowej, pokój 221a, al. Niepodległości 4,

                     ul. Świętokrzyska 107. Czynne będzie w godzinach trwania 

      Parafiady, tel. (052)3555373

 c)  Termin 2- 3 maja 2011r

 

III.             Warunki uczestnictwa w imprezie:

1.      W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane do protokołu zawodów.

2.      Zgłoszenia do Parafiady, które zostaną wysłane drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011r na adres parafiada-sport@tlen.pl i potwierdzone przez organizatora, zostaną poddane weryfikacji, a w dniu 14 kwietnia 2011r. o godz. 20.00 w Hali Widowiskowo- Sportowej, w sali 226 Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym zostanie przeprowadzone losowanie poszczególnych grup eliminacyjnych w konkurencjach drużynowych.

 Oryginał zgłoszenia należy przedłożyć sędziemu głównemu w dniu rozpoczęcia Parafiady.

3.      Każda parafia ma prawo wystawić jeden zespół w konkurencjach drużynowych oraz dowolną liczbę reprezentantów w konkurencjach indywidualnych, przy czym do punktacji ogólnej będą wchodzić trzy najlepsze wyniki.

4.      W wypadkach losowych dopuszcza się możliwość wymiany zawodników tylko w konkurencjach drużynowych, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Zgłoszenia tego faktu należy dokonać na odprawie opiekunów w dniu rozpoczęcia zawodów.

5.      Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonego regulaminu, opracowanego w oparciu o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZKosz, PZA, PZP, PZTS, PZLA.

6.      We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów- Katarzyna Sytkow , którego decyzje są ostateczne.

7.      Każda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni strój sportowy np. pływacki: klapki, czepek, ręcznik i inne.

8.      Sędziami zawodów będą profesjonalni sędziowie  i nauczyciele wychowania  fizycznego z inowrocławskich szkół.

9.      W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zawodnik jest z dowolnego powodu np. kontuzji lub choroby, niezdolny do uczestnictwa w zawodach, sędzia po konsultacji z obsługą medyczna ma prawo odsunąć zawodnika od startu.

10. Punktacja konkurencji sportowych znajduje się w Ogólnym Regulaminie Parafiady, w punkcie VII.

11. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji sportowych z klasyfikacją końcową parafii.

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji, na trybunach. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.

13. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie OC dla uczestników imprezy.

14. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.

15. Organizatorzy zobowiązują parafie do posiadania przez wszystkich startujących w Parafiadzie zawodników specjalnych zaświadczeń i oświadczeń.

 

Zobowiązuje się duszpasterzy, organizujących poszczególne zespoły, aby składały się one z osób zamieszkałych na terenie ich parafii.

 

Wzór zaświadczenia i oświadczenia:

 

 

 


(pieczęć parafii)                                                            ZAŚWIADCZENIE                              

 

 

Zaświadcza się, że ..................................................................................................

                                                            ( imię i nazwisko)

 

jest parafianinem reprezentującym parafię
pw. św. Marii Magdaleny W Kwieciszewie

 

w VII Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

                                                                        ....................................................

                                                                                podpis Proboszcza Parafii

 

OŚWIADCZENIE

 

Dopuszczone do udziału będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań do udziału   w turnieju lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych (Rozporządzenie MEN z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad  i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji, Dz. U. Nr 101 poz. 1095 ze zm.)– wzór do wypełnienia poniżej.

 

Oświadczam zgodność powyższych danych    

            

                                                       .....................................................................

                                                                                     (podpis rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej)

 

 


Na zaświadczeniu musi znajdować się pieczęć danej parafii i podpis Proboszcza Parafii.

 Każdy zawodnik Parafiady jest zobowiązany do posiadania przy sobie w/w zaświadczenia i oświadczenia podczas weryfikacji oraz trwania zawodów. Jego brak wyklucza udział danej osoby w zawodach!!!

 

Sędziowie w poszczególnych konkurencjach sportowych będą wymagać okazania w/w zaświadczenia.

 

 

IV.            Przebieg poszczególnych konkurencji:

 

Konkurencje drużynowe:

 

1. Piłka nożna:

-         zespoły pięcioosobowe w trzech kategoriach wiekowych:

·        rocznik 1994 i starsi (otwarta)

·        rocznik 1995 i młodsi (gimnazjum)

·        rocznik 1998 i młodsi (szkoła podstawowa) 

-         w eliminacjach czas meczu 2x10 minut bez przerwy, z 5-cio minutową przerwą między meczami dla każdej z kategorii,

-         w finale dla wszystkich kategorii 2 x 10 minut.

Mecze eliminacyjne wszystkich trzech kategorii odbędą się 2 maja br. W każdej z kategorii wiekowych zostaną utworzone grupy, w których gra „każdy z każdym”. W kategorii- szkół podstawowych do finału wchodzą zwycięzcy grup oraz jeden zespół, który zajmie II miejsce w swojej grupie z najwyższą ilością punktów. W kategorii- gimnazjum oraz otwartej do finału wchodzą mistrzowie grup oraz jeden wicemistrz wyłoniony w wyniku losowania. Losowanie zespołów odbędzie się po zakończonych rozgrywkach eliminacyjnych na boisku. Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej. Mecze piłki nożnej odbędą się na boiskach otwartych (obiekty OSiR) bez względu na warunki atmosferyczne.

 

UWAGA! Organizator przewiduje dodatkowy Konkurs Strzałów do Bramki. Nie będzie on jednak brany pod uwagę do punktacji ogólnej parafii. W konkursie tym zostanie przyznane specjalne wyróżnienie.

 

REGULAMIN KONKURSU STRZAŁÓW DO BRAMKI

 

1.        Konkurs przeznaczony jest dla bramkarzy finałowych rozgrywek piłki nożnej Parafiady, w trzech kategoriach wiekowych. W przypadku posiadania przez drużynę 2 bramkarzy, do konkursu parafia wystawia tylko jednego.

2.     Konkurs odbędzie się 3 maja br. po rozgrywkach finałowych, na terenie Stadionu przy ul. Orłowskiej 48.

 

3.     Konkurs polega na jednokrotnym strzale do bramki przez każdego z bramkarzy na zasadzie „każdy strzela każdemuR

Grupy eliminacyjne

ELIMINACJE

PIŁKA SIATKOWA- KATEGORIA OTWARTA

 

GRUPA 1

 1. CHODZIEŻ- NAWIEDZENIA NMP
 2. SŁAWNO- ŚW. MIKOŁAJA
 3. WILCZYN- ŚW. URSZULI
 4. KWIECISZEWO- ŚW. MARII MAGDALENY

PIŁKA NOŻNA- KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA 

GRUPA 1

 1. INOWROCŁAW- ŚW. KRZYŻA
 2. KWIECISZEWO- ŚW. MARII MAGDALENY
 3. PAWŁOWO- ŚW. MARCINA
 4. JAKSICE- ŚW. MARCINA
 5. UJŚCIE- ŚW. MIKOŁAJA

PIŁKA NOŻNA- KATEGORIA GIMNAZJUM

GRUPA 2

 1. INOWROCŁAW- ŚW. DUCHA
 2. ROGOWO- ŚW. DOROTY
 3. KWIECISZEWO- ŚW. MARII MAGDALENY
 4. CHODZIEŻ- NAWIEDZENIA NMP
 5. WYLATOWO- ŚW. PIOTRA I PAWŁA
 6. WILCZYN- ŚW. URSZULI

 

Zasady uczestnictwa

ParafiadaInowrocław 2-3 maja 2011 r.

        I.            Uczestnik parafiady nie musi być ministrantem czy lektorem! Parafiada przeznaczona zarówno dla chłopaków, jak i dziewczyn.

      II.            Zgłoszenia do dn. 10.04.2011 (niedziela) włącznie.

    III.            Zbieramy zgłoszenia do następujących dyscyplin sportowych:

1)      Piłka nożna: trzy kategorie wiekowe:

a.      Rocznik 1998 i młodsi (szkoła podstawowa),

b.      Rocznik 1995 i młodsi (gimnazjum)

c.       Rocznik 1994 i starsi

Do każdej kategorii zgłaszamy max po 9 osób. Na boisku jednocześnie przebywać będzie 5 zawodników danej drużyny.

2)      Piłka siatkowa: Tutaj nie ma ram wiekowych, czyli jest jedna kategoria otwarta. Max 9 osób. Na boisku przebywać będzie jednocześnie 6 zawodników danej drużyny.

Faza grupowa rozgrywek zespołowych będzie miała miejsce 2 maja. Finały natomiast odbędą się dnia 3 maja.

3)      Pływanie (3 maja): styl klasyczny, s. dowolny, s. grzbietowy, na dystansie 50m. Podział w tej kategorii jest następujący:

a.      dziewczyny do 15 lat włącznie,

b.      chłopacy do 15 lat włącznie,

c.       dziewczyny powyżej 15 lat,

d.      chłopacy powyżej 15 lat.

Jeden zawodnik w pływaniu może zgłosić się do startu w dowolnej liczbie, może wystąpić nawet w każdej kategorii stylowej.  

4)      Tenis stołowy (2 maja): kategorie:

a.      Chłopcy,

b.      dziewczęta,

5)      Biegi przełajowe (3 maja): kategorie w załączniku:

a.      Rocznik 1998 i młodsi (szkoła podstawowa)

·         Chłopcy – dystans 1000 m

·         Dziewczęta – dystans 800 m

b.      Rocznik 1995 i młodsi (gimnazjum)

·         Chłopcy – dystans 1200 m

·         Dziewczęta – dystans 1000 m


 

c.       Rocznik 1994 i starsi

·         Chłopcy – dystans 1500 m

·         Dziewczęta – dystans 1200 m

Liczba uczestników wystawionych przez parafię w konkurencjach indywidualnych (pływanie, tenis stołowy, biegi przełajowe) jest NIEOGRANICZONA.

    IV.            Planowanie wyjazdu od strony technicznej w zależności od liczby osób chętnych. Wszystkie konkurencje odbywają się w dniach 2-3 maja 2011 na obiektach sportowych w Inowrocławiu.

      V.            Spotkanie informacyjno-organizacyjne niedziela godz. 18:00 w Domu Parafialnym. Będzie także możliwość zapisania się.

Lumen.TV

  < 

Święta

Piątek, XIX Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

 • Ewangelia:

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6755

Zegar

Statystyki

stat4u

Sonda