Zakończenie katechizacji klas III ponadgimnazjalnych - 23 XII 2011 r.

Od września do grudnia br. odbywały się spotkania w ramach katechizacji parafialnej dla klas III ponadgimnazjalnych i starszych. W spotkaniach katechetycznych uczestniczyło tylko 7 osób, którym serdecznie dziękuję za wspólne spotkania.

Dnia 23 grudnia br. zakończyliśmy katechizację na tym poziomie edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012.

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniach, zapraszam na spotkania w przyszłym roku. Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym odbędzie się we wrześniu 2012 r.

Warunkiem uczestnictwa w katechizacji na poziomie klasy III jest zaliczenie katechezy w szkole na poziomie II klasy oraz uczestnictwo w spotkaniach katechetycznych w ramach katechizacji parafialnej na poziomie klasy II. Ta zasada dotyczy tylko uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 chodzą do klasy II.

Osoby starsze, ze względu na nieregularność katechezy parafialnej w ubiegłych latach, są zobowiązane tylko do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach na poziomie klasy III.

Lista osób, które ukończyły katechizację parafialną dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w XII.2011 r.

 L.p.

Nazwisko

Imię

1

Borowiak

Robert

2

Górzyński

Remigiusz

3

Majchrzak

Mateusz

4

Stachowiak

Michalina

5

Stachowiak

Przemysław

6

Zawiaśniński

Marek

7

Zieliński

Wojciech

 

Ks. Krzysztof Prus

Administrator parafii

 

Harmonogram spotkań w ramach katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 

Uczniowie klas I i II szkoły ponadgimnazjalnej

L.p.

Temat spotkania

Klasa I

Klasa II

5

Słuchacze Słowa Bożego

27 I 2012

 

5

Chrystus uczy dojrzałej wiary

 

2 III 2012

6

Temat zaproponowany przez uczniów

30 III 2012

13 IV 2012

7

Spotkanie z Jezusem Chrystusem

11 V 2012

 

7

Uczucia: pomoc czy przeszkoda?

 

18 V 2012

8

Zakończenie katechizacji 2011/2012

1 VI 2012

 
 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

Klasy III - zakończenie parafialnej katechizacji przedmałżeńskiej

Podczas spotkania w dniu 19 marca br. zostało ustalone, że każdy z obecnych osób na spotkaniu, jeśli chce zaliczyc katechizację i otrzymaś stosowne zaświadczenie, ma do końca miesiąca marca br., a najpóźniej do 10 kwietnia br. dostarczyć opracowanie jednego z sześciu podanych tematów.

Osoby, które nie były na spotkaniu, a chcą zakończyć katechizację w tym roku szkolnym, muszą opracować dwa z sześciu podanych tematów.

Kto nie dopełni ww. wymogów, a nadal chciałby otrzymać zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałażeńskiej, zapraszam na spotkania od września 2011 r.

Tematy pracy końcowej:

1.       Jaka jest dzisiejsza młodzież i jakie napotyka problemy (oczami młodego człowieka)?

2.       Dlaczego coraz więcej osób nie zawiera sakramentalnego związku małżeńskiego, mimo że mieszkają razem, a czasem nawet mają już swoje dzieci, jednak nadal deklarując swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?

3.       Jak widzę Kościół, jakiego doświadczam Kościoła?

4.       Kościół (parafia) – moich marzeń.

5.       Miłość, małżeństwo i rodzina – moich marzeń.

6.       Czego dorośli mogliby nauczyć się od młodzieży?

 

Wymogi pracy końcowej:

1.       Objętość – 1,5-2,5 tys. Znaków ze spacjami

2.       Dostarczyć  do 10 kwietnia br. najlepiej w wersji elektronicznej (e-mail: Prus@onet.pl) lub wydrukowane na papierze.

 

Spotkanie 19 marca 2011 r.

Dnia 19 marca br. będzie spotkanie w ramach katechezy parafialnej (katechizacja przedmałżeńska):

9:00 - klasy III

10:30 - klasy II

12:00 - Klasy I

Uczniowie, którzy posiadają ją indeksy, proszę o zabranie ze sobą.

Wskazania dla organizacji katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej

1. Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa (N. 3118/2004/Abp) począwszy od Adwentu 2004 r. w każdej parafii powinny być organizowane spotkania duszpasterskie dla młodzieży ponadgimnazjalnej jako wychowanie do odpowiedzialnej miłości i wyboru drogi życiowej.
2. Wychodząc naprzeciw prośbom wielu ks. Proboszczów Referat Duszpasterstwa Rodzin wydał indeks dla uczestnika spotkań, który zawiera: cele spotkań, krótkie omówienie różnych rodzajów powołań, miejsce na wpisywanie tematyki spotkań, potwierdzenie uczestnictwa w katechizacji szkolnej oraz potwierdzenie ukończenia 3 letniej katechizacji w parafii. Indeks ten, którego przykładowy egzemplarz dołączamy do niniejszego pisma.
3. Wraz z indeksem zostało wydrukowane zaświadczenie ukończenia katechizacji w parafii.
4. Każdy Proboszcz zobowiązany jest do założenia księgi, w której będą zapisywani absolwenci katechizacji parafialnej.
5. Księża Prefekci i Katecheci powinni o przekazywać uczniom szkół ponadgimnazjalnych informacji, że tzw. katechizacja przedmałżeńska jest prowadzona zarówno w szkole jak i w parafii. Aby otrzymać świadectwo ukończenia tej katechezy należy uczestniczyć w szkolnych lekcjach religii oraz w katechezie parafialnej. Potwierdzenie udziału w katechezie szkolnej jest odnotowane w indeksie, na podstawie którego proboszcz wystawia zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej, które jest wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa. Uczestnictwo w katechezie parafialnym kończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu przygotowania bliższego do małżeństwa Ukończenie katechezy ponadgimnazialnej w żadnym wypadku nie zwalnia narzeczonych od udziału w przygotowaniu bezpośrednim.
6. Forma organizacji katechezy parafialnej dla młodzieży pnadgimnazjalnej
¨ Miejscem tej katechezy jest parafia zamieszkania.
¨ Proboszcz jest odpowiedzialny za wybór form i adaptację programu katechizacji ponadgimnazialnej do miejscowych warunków, jej realizację i dobór Zespołu Pastoralnego
¨ Treść katechezy ujęta w 4 blokach tematycznych zakłada ok.25 spotkań katechetycznych.
¨ Zalecane jest organizowanie katechezy parafialnej w cyklu miesięcznym, co spowoduje, ze spotkania te odbywać się będą w klasie I i II oraz w pierwszym półroczu w klasie III. (najlepiej zakończyć na początku adwentu- w grudniu.)
¨ Uczestnicy mają tworzyć małe grupy, zespoły 15-20 osobowe. Podczas tworzenia grup uwzględnić można więzi koleżeńskie, jeśli ułatwia otwarcie się wzajemne, wypowiadanie się i dzielenie się swoimi doświadczeniami życia wiary.
¨ Katecheza w małych grupach powinna mieć charakter formacyjny, ma wychowywać do wspólnotowego życia, uczyć praktyk religijnych, moralnych, ma mieć charakter wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i dialogowy.
¨ W praktyce zakłada spotkanie się z małżonkami dającymi świadectwo, że można żyć w czystości, wierności kochając się przez całe życie. Cenne będzie spotkanie z psychologiem, który ukaże role więzi w małżeństwie i rodzinie, wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie młodzieży. Świadectwo kapłana, osoby konsekrowanej, żyjącej w stanie wolnym, aby zaświadczyć, że można żyć Ewangelią w każdym stanie.
7. Program katechezy sugeruje metody, które nie koncentrują się na treściach intelektualnych przekazywanych na spotkaniu, ale metody, które wspierają katechizowanych w kształtowaniu umiejętności życia we wspólnocie. Chodzi tu o metody aktywizujące katechizowanych np. dyskusje, świadectwa, organizowanie paneli z udziałem żyjących w małżeństwie sakramentalnym, członkami grup modlitewnych i innych. Innym wskazaniem jest postulat odwoływania się do metod liturgicznych (celebracje, medytacje, różne formy modlitwy, przeżywanie sakramentu pokuty, Eucharystii, ugruntowanie więzi z Chrystusem przez życie w łasce uświęcającej. Istotnym elementem katechezy parafialnej jest sięganie do metod biblijnych. Metody biblijne, np. egzegeza hymnu do miłości, perykopy o Kanie Galilejskiej i innych tekstów biblijnych używanych Zespół pastoralny
  • Zespół pastoralny tworzą: kapłani posługujący w parafii, katecheci, doradcy życia rodzinnego z miejscowej poradni, małżonkowie gotowi dzielić się życiem wiary, zdolni swym życiem poświadczyć słuszność głoszonych zasad, wierzący lekarz, pobożny, nadzwyczajni szafarze komunii świętej, psycholog, pedagog, członkowie ruchów katolickich a także inne osoby zaangażowane w życie Kościoła jako świadkowie wiary.
  • Zespoły pastoralne,mają odciążyć i wspierać proboszczów w katechizacji młodzieży.
  • Dla zespołów pastoralnych organizowane są warsztaty metodyczne, których celem jest przybliżenie idei, treści katechezy parafialnej dla młodzieży oraz propozycja spotkań dla młodzieży w formie metod aktywizacyjnych.
Środki dydaktyczne Środki audiowizualne wykorzystujące współczesne techniki przekazu.
8. Podręcznik oraz materiały dla uczniów: zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego i Redę ds. Rodziny KEP : „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”, Poznań 2004. ”Drogi i ścieżki powołania”, Kraków 2005.
Zespoły pastoralne mogą wspierać się również inną literaturą: „Sympatia – narzeczeństwo – małżeństwo – rodzina”, Sosnowiec 2004, Przygotowanie bliższe do małżeństwa (red.) M. Wandrasz, Katowice 2004, „U progu dorosłości”, Częstochowa 2006.
9. Pomieszczenie na katechezę. Może to być salka, pokój na plebani jeśli parafia nie posiada budynku katechetycznego. Ważne jest, aby salka zimą była ogrzewana. W zimnym pomieszczeniu nikt nie chce siedzieć, a ważne zagadnienia sprowadza się do odsiedzenia godziny spotkania.
Salka powinna być wyposażona w środki audiowizualne, magnetowid, Internet, bibliotekę , inne pomoce.
Programu Katechezy Parafialnej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnej Komisji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Rodziny KEP

Artykuły, galerie fotografii i listy plików

Lumen.TV

  < 

Święta

Piątek, XIX Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
100407

Zegar

Statystyki

stat4u

Sonda